ภารกิจ

ภารกิจ

          หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 มีหน้าที่ดำเนินภารกิจในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข่าวสาร และให้ความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตลอดจนปฏิบัติภารกิจในท้องถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ มีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ตั้ง 216 หมู่ 6 ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073 - 653047 โทรสาร 073 - 653343