แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน 01 งานสร้างทางคมนาคม

เป็น แผนงานสนับสนุนการสร้างทางในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านการคมนาคมของท้องถิ่น อันจะนำประโยชน์ในด้านความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างกันตลอดจนการนำ ความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านต่างๆ มาสู่ชุมชน  ด้าน งานสร้างทางคมนาคมจะมีการสร้างทางถนนภายในหมู่บ้าน สร้างทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สร้างทางเพื่อความมั่นคง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายต่างๆ

แผนงาน 02 งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

        เป็น แผนงานที่สนับสนุนส่งเสริมให้ราษฎรได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการ เกษตรอย่างหลากหลายทั้งในเรื่องของการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสำคัญ เช่น อาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งราษฎรในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเลี้ยงตัวเองด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

แผนงาน 03 งานพัฒนาแหล่งน้ำ

              เป็นงานเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีน้ำใช้ ทั้งในการอุปโภค บริโภค และ ทำ การเกษตรกรรมได้อย่างพอเพียง ซึ่งงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ นั้น ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ  สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝายน้ำล้น  คลอง ส่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมที่ตื้นเขิน เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นในฤดูฝน และสามารถนำไปใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำเกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอ

แผนงาน 04 แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ

              เป็น แผนงานเพื่อสร้างความเจริญทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหรือหมู่บ้าน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ราษฎรมีสุขอนามัยที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามรั้วบ้าน  การรักษาความสะอาดของชุมชน การปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างระบบประปาขนาดมาตรฐาน ก พร้อมระบบกรองน้ำสำเร็จรูป  ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนโครงสร้างเสริมเหล็ก ฝ.99 สนามเด็กเล่นและสร้างให้คนในชุมชนเกิดความมีส่วนร่วม ช่วยกันทำ ช่วยกันดูแล และร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

แผนงาน 05 แผนงานสาธารณสุข

        เป็น แผนงานเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎร ที่เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกลให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพพลานามัยของราษฎรในท้องถิ่น โดยให้คำแนะนำการป้องกันโรค บริการการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้แก่ราษฎร โดยไม่คิดมูลค่า ณ ที่ตั้งหน่วย บริเวณกองรักษาการณ์ด้านหน้าหน่วย รวมถึงการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ

แผนงาน 06 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        เป็น แผนงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่ม ขึ้น โดยการสร้างอาคารเรียน       ปรับปรุงพื้นที่ให้โรงเรียน มอบทุนการศึกษา     อุปกรณ์กีฬา   สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดอบรมเยาวชน สำหรับงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรมนั้น จะเป็นการสร้างปรับปรุง   บูรณะวัด และการนำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน

แผนงาน 07 แผนงานการประชาสัมพันธ์

        เป็น แผนงานที่มุ่งเน้นการให้ข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริการและดำเนินการในด้านต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการจัดชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับราษฎร เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรับทราบความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการของราษฎร สำหรับเป็นข้อมูลในการนำมาใช้พัฒนาโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แผนงาน 08 งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

        เป็น แผนงานให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ราษฎร เด็กนักเรียนยากจน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในระยะสั้น ได้แก่ งานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย สงเคราะห์ราษฎรยากจน แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น ในส่วนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ได้มีการซักซ้อมการช่วยเหลือภัยต่างๆ ในยามปกติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

       

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ตั้ง 216 หมู่ 6 ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073 - 653047 โทรสาร 073 - 653343